中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Tin t?c

Actividad Reciente

TRI?N L?M THE OPEN HOUSE L?N TH? 22 THàNH C?NG R?C R?

V?a qua, t?  ngày 15-19/05/2012 Công ty TNHH Hàng Châu ?ã k?t h?p v?i T?p ?oàn Kinh S?n H? B?c  t? ch?c thành công tri?n lãm The Open House l?n th? 22.
          T?i tri?n lãm n?m nay, T?p ?oàn Kinh S?n H? B?c và Công ty Hàng Châu ?ã m?i và thu hút h?n 1000 quan khách t? kh?p các qu?c gia và vùng lãnh th? trên th? gi?i.
Khách hàng ??n v?i tri?n lãm ?ã có bu?i giao l?u, g?p g? vô cùng sôi n?i; trao ??i kinh nghi?m, tham kh?o và nghiên c?u nh?ng s?n ph?m, máy móc, dây chuy?n trong ngành s?n xu?t bao bì carton sóng mà Hubei Jingshan s?n xu?t. và mãn nhãn v?i dây truy?n s?n xu?t m?u hi?n ??i b?c nh?t c?a Hubei Jingshan.
 N?m nay, r?t ?ông quan khách Vi?t Nam ??n v?i tri?n lãm là các công ty l?n trong ngành bao bì, V?i t?ng s? quan khách lên t?i h?n 20 ng??i. T?i ?ây, là c? h?i ?? các Công ty Bao bì Mi?n B?c và Mi?n Nam nói riêng và ?oàn Vi?t Nam nói chung g?p g?, giao l?u v?i các n??c b?n trên th? gi?i v? ngành bao bì, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i xúc ti?n ??u t? dây truy?n, máy móc ngành bao bì.         ?i?u ?ó ?ã cho chúng ta th?y ch?t l??ng c?a s?n ph?m Kinh S?n H? B?c c?ng nh? s? tín nhi?m c?a khách hàng ??i v?i s?n ph?m c?a Kinh S?n.
Tóm l?i, Thành Công c?a Tri?n lãm n?m nay s? m? ra m?t c? h?i, bàn ??p phát tri?n m?i cho T?p ?òan Hubei Jingshan, Công ty TNHH Hàng Châu- nhà phân ph?i, ??i di?n bán hàng c?a Hubei Jingshan t?i Mi?n B?c và Mi?n Trung Vi?t Nam,  nh?ng Công ty Bao bì Vi?t Nam ??n v?i tri?n lãm n?m nay. ??ng l?c ??a ngành bao bì thoát kh?i tình tr?ng khó kh?n c?a n?n kinh t?.? 心水六肖10码