中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Tin t?c

Actividad Reciente

H?p tác Hàng chau - Hubei c?u n?i cho s? phát tri?n

T? khi Hàng Châu và Hubei jingshan kí biên b?n th?a thu?n v? ??i di?n bán hàng và phát tri?n th??ng hi?u t?i khu v?c Phía B?c Và Mi?n Trung thì m?i quan h? h?p tác c?a hai Công ty ???c nâng nên m?t t?m cao m?i m? ra m?t th?i kì m?i, tri?n v?ng t?t ??p cho s? phát tri?n c?a hai Công ty nói riêng và s? phát tri?n c?a ngành bao bì nói chung trong nh?ng tháng cu?i n?m 2011 và s? phát tri?n m?nh m? trong n?m 2012. 
   
   T?p ?oàn Hubei Jingshan là công ty l?n nh?t Trung Qu?c v? s?n xu?t và xu?t kh?u thi?t b? s?n xu?t h?p bao bì, thùng gi?y carton.s?n ph?m bao bì ???c s?n xu?t t? 3, 5, 7 l?p ??n in ?n, b?, c?t, bó ch?ng ??u ???c th?c hi?n trong m?t dây truy?n. Hubei Jingshan luôn kh?ng ??nh th??ng hi?u c?a mình qua ch?t l??ng s?n ph?m và ch? ?? b?o hành t?t ?ã ???c ng??i s? d?ng bình ch?n. 
   
   Trong quan h? h?p tác, Hàng Châu làm ??i di?n bán hàng và phát tri?n th??ng hi?u HUBEI JINGSHAN t?i phía b?c và mi?n trung Vi?t Nam thì lãnh ??o hai bên là ông Trình Lâm Kì và Ông Nguy?n Thanh H?i ?ã có nh?ng bu?i g?p g? và trao ??i ?? t?ng c??ng m?i quan h?. Ông Nguy?n Thanh H?i luôn bày t? quy?t tâm s? tr? thành ??i di?n bán hàng chuyên nghi?p, có uy tín, và s?n sàng làm b?n, làm ??i tác tin c?y t? v?n, cung c?p các lo?i máy móc, thi?t b? ??t chu?n cho t?t c? các Quý Công ty, Qúy Khách hàng có nhu c?u mua, trang b? cho ngành, dây truy?n s?n xu?t c?a mình nh?ng thi?t b? tiên ti?n, hi?n ??i, ti?t ki?m ( nhân công, n?ng l??ng, th?i gian...) R?t mong ???c làm ??i tác v?i các Qúy Khách hàng. Trân tr?ng!

??a ch? liên l?c :
Công ty TNHH Hàng Châu
P702 tòa nhà ?inh lê, 123B Tr?n ??ng Ninh, C?u gi?y , Hà n?i
?i?n tho?i : 04-62811852
Fax : 04-62811853
Email : [email protected],com
? 心水六肖10码