中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Tin t?c

Actividad Reciente

Hoàn thành d? án cung c?p máy cho bao bì Phúc Ki?n

Hi?n nay, Công ty Hàng Châu v?a hoàn thành vi?c cung c?p, l?p ??t nhà máy s?n xu?t bao bì carton sóng bao g?m: Dây chuy?n s?n xu?t bìa carton sóng 5 l?p, máy in Flexo 4 màu, N?i h?i 4 t?n và các máy b? tr? sau sóng do hãng Hubeijingshan
Sau 2 tháng tri?n khai l?p ??t, chuy?n giao công ngh?. D??i s? h??ng d?n l?p ??t t?n tình, nghiêm túc, chuyên nghi?p c?a ??i ng? chuyên gia công ty HubeijingshanTrung Qu?c, s? làm vi?c nghiêm túc, hi?u qu? c?a ??i ng? công nhân thu?c quy?n Qu?n lý c?a Công ty Phúc Ki?n, d? án dây chuy?n s?n xu?t bìa carton sóng ?ã hoàn thành tr??c k? ho?ch và ?i vào ho?t ??ng s?n xu?t.
Ngày 16/09/2012 t?i Nhà máy s?n xu?t c?a Công ty TNHH Phúc Ki?n có ??a ch? t?i: C?m CN V? Qúy, Xã V? Qúy, Huy?n Ki?n X??ng, T?nh Thái Bình, ban lãnh ??o hai công ty g?m: Ông Nguy?n Thanh H?i – Giám ??c công ty TNHH Hàng Châu, Ông L??ng Duyên Khiên – Giám ??c công ty TNHH Phúc Ki?n, Ông V? Xuân Bình – Phó Giám ??c Công ty TNHH Phúc Ki?n, d??i s? ch?ng ki?n, giám sát c?a Các Chuyên gia ng??i Trung Qu?c ?ã ti?n hành ch?y th?, nghi?m thu d? án dây chuy?n thi?t b? trên và k?t qu? chung: 100% các máy móc, dây chuy?n ho?t ??ng t?t, ?n ??nh. Hai bên ?ã th?ng nh?t ký biên b?n nghi?m thu hoàn thành quá trình l?p ??t, chính th?c ??a vào ho?t ??ng ph?c v? s?n xu?t.
Ban lãnh ??o nhà máy Bao bì Phúc Ki?n ?ã bày t? ni?m vui m?ng, ph?n kh?i sau h?n 2 tháng làm vi?c h?t s?c nghiêm túc hi?n nay h? th?ng máy móc dây chuy?n ?ã b?t ??u ?i vào s?n xu?t nh?ng ??n hàng l?n.
C?n kh?ng ??nh r?ng, s? thành công này là k?t qu? c?a s? h?p tác, h?u ngh? cùng gi?i quy?t khó kh?n c?a c? 3 bên là Công ty TNHH Hàng Châu, Công ty TNHH Phúc Ki?n và Nhà s?n xu?t ch? t?o công ty Hubeijingshan Trung Qu?c
V?i thành công c?a d? án l?n này, Công ty Hàng Châu ?ã có thêm ???c nh?ng kinh nghi?m to l?n, t? ?ây s? ti?p t?c c?ng c? m?ng l??i khách hàng, m? r?ng th? tr??ng và cam k?t s? là ??i tác tin c?y khi t? v?n và l?p ??t máy móc  cho Công ty Phúc Ki?n nói riêng và Qúy khách hàng nói chung.

? 心水六肖10码