中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Tin t?c

Actividad Reciente

C?ng ty Hàng Chau và T?p ?oàn Hubejingshan h?p tác chi?n l??c

Ngày 17/10/2011, t?i Tr? s? Công ty TNHH Hàng Châu ?ã di?n ra l? kí k?t biên b?n th?a thu?n gi?a Công ty TNHH Hàng Châu và T?p ?oàn HUBEI JINGSHAN. Theo ?ó, Công ty TNHH Hàng Châu làm ??i ?i?n bán hàng và phát tri?n th??ng hi?u HUBEI JINGSHAN t?i Mi?n B?c và Mi?n Trung. L? kí k?t biên b?n th?a thu?n ?ã ?i?n ra thành công t?t ??p v?i thi?n chí h?p tác lâu dài c?a c? hai t?p ?oàn. Theo ??i di?n phía HUBEI JING SHAN thì vi?c l?a ch?n Hàng Châu là ??i di?n bán hàng c?a t?p ?oàn th? hi?n s? tín nhi?m c?a HUBEI JING SHAN v?i Hàng Châu sau nhi?u n?m h?p tác và s? ki?n này nâng cao quan h? gi?a hai Công ty lên m?t t?m cao m?i, sâu s?c h?n và toàn di?n h?n. Vi?c kí k?t biên b?n th?a thu?n n?m trong chi?n l??c kinh doanh c?a c? hai t?p ?oàn. V?i HUBEI JING SHAN là m?t ??ng l?c ?? phát tri?n th??ng hi?u, m? r?ng th? tr??ng v?i Hàng Châu vi?c h?p tác này n?m trong chi?n l??c kinh doanh c?a công ty ??n n?m 2020. là ??ng l?c ?? Hàng Châu kh?ng ??nh uy tín c?a mình trong vi?c cung c?p các thi?t b? ngành bao bì, ngành in; t?ng b??c h?p tác và phát tri?n v?i các công ty trong ngành bao bì nói chung. Ông Nguy?n Thanh H?i, Giám ??c Công ty TNHH Hàng Châu ?ã bày t? thi?n chí làm ??i di?n bán hàng c?a HUBEI JINGSHAN, và ông c?ng kh?ng ??nh s? cùng ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p c?a mình s?n s?ng t? v?n, h? tr? trong vi?c l?a ch?n các máy móc, thi?t b? phù h?p v?i dây chuy?n s?n xu?t c?a các công ty và cung c?p, l?p ??t v?i chi phí h?p lý nh?t cho các công ty. Công ty TNHH Hàng Châu s?n sàng là b?n, là ??i tác tin c?y, h?p tác cùng phát tri?n v?i các Công ty, T?p ?oàn.
? 心水六肖10码