中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Tin t?c

Actividad Reciente

T? CH?C THàNH C?NG T?T ??P J.S MACHINERY 23RD OPEN HOUSE


Trong th?i gian 16-19/4/2014, Cty TNHH Hàng Châu cùng ??i tác t?p ?oàn HUBEI JINGSHAN, CHINA ?ã ph?i h?p t? ch?c thành công ngày h?i tri?n lãm máy móc thi?t b? bao bì l?n th? 23. ?oàn Vi?t Nam tham gia tri?n lãm g?m h?n 20 thành viên ??n t? các doanh nghi?p l?n và có uy tín ho?t ??ng trong l?nh v?c s?n xu?t, kinh doanh bao bì carton.

J.S Machinery 23rd Open House gi?i thi?u t?i khách hàng dây chuy?n sóng carton JETS300 và JETS350 t?c ?? l?n l??t là 300 và 350m/phút, v?i m?c ?? t? ??ng hóa và ?? chính xác r?t cao, s?n ph?m carton ch?t l??ng hoàn h?o ?ã ???c khách hàng ki?m ch?ng.
 

Trong th?i gian tri?n lãm, ?oàn Vi?t Nam ???c Cty Hàng Châu - HUBEI JINGSHAN ti?p ?ãi chu ?áo, nhi?t tình, t?o ?i?u ki?n ?n, ? t?t nh?t, ??ng th?i tham gia ho?t ??ng tham quan các th?ng c?nh n?i ti?ng t?i V? Hán. Các quý khách hàng c?a Cty Hàng Châu - HUBEI JINGSHAN ??u bi?u th? hài lòng và ?ánh giá cao khâu t? ch?c c?a Cty. Ngày 18./4/2014, ?oàn k?t thúc chuy?n ?i thành công t?t ??p, tr? v? Vi?t nam.

Cty TNHH Hàng Châu - HUBEI JINGSHAN trân tr?ng c?m ?n quý khách hàng ?ã tin t??ng ??n v?i chúng tôi. Hy v?ng k? tri?n lãm thành công này s? th?t ch?t thêm các m?i quan h? h?p tác h?u ngh? - lâu b?n ??ng th?i m? ra nh?ng quan h? h?p tác m?i gi?a Cty Hàng Châu và quý ??i tác.

TRÂN TR?NG

                                                                                                       

? 心水六肖10码