中文|English|Русский язык|Espa?ol|Ti?ng Vi?t Nam|Türk?e
V? trí hi?n t?i:quê h??ng > Tin t?c

Actividad Reciente

Tri?n l?m SINO CORRGURATED 2015!


Kính g?i Quý Khách hàng:

Chào m?ng Quý khách ??n v?i ngày h?i m? c?a tri?n làm máy móc bao bì 2015 c?a T?p ?n J.S. Machine l?n th? 24 "SINO CORRGURATED 2015" Tr?ng bày và gi?i thi?u các s?n ph?m công ngh?, thi?t b? bao bì carton hi?n ??i và tiên ti?n nh?t.

Th?i gian di?n ra tri?n lãm: 14.04 ??n 17.04.2015

??a ?i?m di?n ra tri?n lãm: Trung Tâm Tri?n Lãm Qu?c T? PUDONG, Thành Ph? Th??ng H?i, Trung Qu?c.

?ây là c? h?i t?t nh?t cho Qúy Công ty nói riêng và Qúy Khách hàng nói chung có nhu c?u ??u t? thi?t b? và tìm hi?u thêm v? quy trình s?n xu?t, ch? t?o c?a chúng tôi.

Xin trân tr?ng kính m?i Qúy Công ty, khách hàng s?p x?p th?i gian tham quan tri?n lãm này c?a chúng tôi.

N?u quý khách có nhu c?u thì ??ng ký v?i công ty TNHH Hàng Châu tr??c 01 tháng (tr??c ngày 14.03.2015).

M?i chi ti?t xin liên h?:

Công ty TNHH Hàng Châu: R702, Tòa Nhà DINHLE, 123B Tr?n ??ng Ninh, C?u Gi?y, Hà N?i

Tel: 04 62811852  Fax: 04 62811853

Mail: [email protected]

Ng??i Liên H?: Mr NGUY?N THANH H?I    D?: 0913540876

Xin kính chúng Qúy Công ty, Qúy Khách hàng ngày càng th?nh v??ng.

Trân tr?ng kính m?i! 

? 心水六肖10码